Hi-Tech у школi: ІКТ на уроці хімії

c7e6834125356ae5936fc17414261ffc

 

Досвідом використання сучасних комп‘ютерних технологій у школі ділиться учитель хімії вищої категорії, старший вчитель Жаботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради Черкаської області.

 

Ірина Мельник

 

У загальноосвітньому курсі неорганічної хімії однією з центральних є тема «Основні класи неорганічних сполук». Її вивчення має ряд особливостей. По-перше, це великий об’єм навчального матеріалу, який необхідно подати, у відносно невеликий проміжок часу, по-друге, необхідність систематичного контролю та корекції знань впродовж вивчення теми, який ускладнюється різноманітністю вмінь та навичок учнів, які формуються все тією ж нестачею часу, по-третє, засвоєння даної теми припадає в школі на 13–14 років, коли діти перебувають у так званому «кризовому» періоді, який характеризується значним зниженням рівня пізнавальної діяльності учнів, і даний список можна продовжувати.

 

Сьогодення ставить перед педагогом завдання розкрити творчий потенціал кожної дитини і навчити її здобувати знання самостійно. Не одне покоління викладачів і вчених ставило питання про те, яким має бути урок, як його провести та організувати, щоб зацікавити учнів своїм предметом, навчити мислити, аналізувати, здобувати знання, одержати максимальну віддачу. як і кожен педагог-практик, автор цієї статті неодноразово замислювалась над цим, тому без вагань, вирішила прийняти участь у конкурсі та представила на розсуд журі свою розробку уроку з хімії у 7 класі на тему «Хімічні рівняння».

 

За час педагогічної діяльності автором була напрацьована певна методична система формування понять про хімічні рівняння та вмінь і навичок їх зрівнювати, яка грунтується на поєднанні традиційних та інноваційних методів навчання.

 

Хоча в наш час розроблено чимало прикладного програмного забезпечення (ППЗ) навчального призначення, в якому в тій чи іншій мірі висвітлена тема «Хімічні рівняння»: «Хімія. 8–9 клас», «Хімія. 8 клас», «Віртуальна хімічна лабораторія. 8–11», «Шкільний хімічний експеримент. Медіа-посібник для вчителів та учнів», «Химия. 1С: Репетитор» тощо, проте в якості мультимедійної підтримки даного уроку було вирішено використовувати власну презентацію, створену в Power Point, що дозволяє індивідуально підійти до особливостей класу, використати фрагменти з різних ППЗ навчального призначення та ін.

 

Урок та його етапи

 

При викладанні даної теми формуються базові вміння зрівнювати рівняння хімічних реакцій, значення яких в подальшому вивченні хімії важко переоцінити. І. П. Павлов стверджував «За гарного методу й не дуже талановита людина може зробити багато чого, а за поганого методу й геніальна буде працювати даремно». Тому при побудові даного уроку ми намагалася дібрати та раціонально використати оптимальні методи та засоби, які б дали можливість сформувати міцні знання, інтенсифікувати навчальний процес та зацікавити учнів до подальшого вивчення хімії, адже як писав Анатоль Франс: «Щоб «переварити» знання, треба «поглинати» їх з апетитом».

 

А тепер більш детально розглянемо кожен з етапів уроку.

 

І. Актуалізація опорних знань

 

Безперечно, для того, щоб продуктивно працювати, учні повинні бути ознайомлені з тим, чим вони будуть займатися на уроці, тому на першому ж слайді учням подається план уроку.

 

З метою виявлення ступеня зацікавленості учнів, їх настроїв, результатів проведених уроків практикується використання сигнальних карток, кожна з яких несе своє смислове навантаження:

 

 • червона — не зрозумів розглянутий матеріал;
 • жовта — зрозумів частково;
 • зелена — зрозумів повністю, вона ж є й карткою довіри, яка слугує для демократичного обрання керівника групи, який обирається лише на один урок, що забезпечує об’єктивність оцінок, які виставляє керівник групи, адже на наступний урок на його місці може опинитися інший.

 

Розглядаючи проблему організації навчальної діяльності під час актуалізації опорних знань на уроках даної теми, ми зосередили увагу на групових формах роботи.

 

Види робіт, що можуть виконуватися групами

 

Учні заздалегідь об’єднані в три гетерогенні групи (з урахуванням психологічної сумісності учнів). Методом жеребкування на кожному уроці обирається вид роботи, за яким буде працювати група, тобто йдучи на урок учень не знає, який саме вид роботи він буде виконувати сьогодні, що спонукає його до вивчення матеріалу в повному обсязі. Елемент змагання як між групами, так і в самій групі, забезпечує підвищення пізнавальної актиності учнів. Серед видів робіт наступні:

 

Хімічна розминка (учні в межах групи об’єднуються в пари і ставлять один одному запитання). Даний вид роботи дозволяє перевірити вивчення понятійного апарату;

 

Хімічний диктант (диктує керівник групи, завдання підготоване вчителем. Вчитель перевіряє лише роботу керівника, який, у свою чергу, за зразком перевіряє роботи всіх членів даної групи). Якщо керівник групи диктує формулу, учні записують назву речовини, якщо ж назву – формулу. Даний вид роботи дозволяє перевірити вміння складати формули речовин та давати їм назви у письмовому вигляді, крім того, значно економить час вчителя на перевірку робіт, в той час як керівники груп із задоволенням та відповідальністю перевіряють роботи членів своєї групи на перерві.

 

Тестування (члени кожної групи обирають за допомогою карток довіри одного-трьох учнів (в залежності від кількості комп’ютерів та наповнюваності груп), які будуть проходити комп’ютерне тестування). Використання ІКТ дозволяє оперативно й об’єктивно виявляти рівень засвоєння матеріалу учнями, що є дуже істотним для організації зворотного зв’язку в процесі навчання. У процесі своєї діяльності ми використовуємо різні тестуючи середовища, на даний момент зупинилися на програмі для підготовки та проведення тестування учнів «My test», яка дає можливість вчителю досить просто створювати тестові завдання різних типів. Систематичне впровадження даного виду роботи на уроках сприяє формуванню навичок роботи з тестовими завданнями, чого і вимагає наше сьогодення.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 

Учні продовжують працювати в групах виконуючи такі роботи:

 

Вправа «інтерв’ю» як різновид фронтальної роботи з класом: діти, передаючи мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя, наприклад:

 

 • Сформулюйте закон збереження маси.
 • Ким і коли був відкритий цей закон?
 • Що називається валентністю?
 • Дайте визначення поняття «молекулярна маса» тощо.
 •  

  Індивідуальна робота. Кожен учень групи отримує власне завдання на перфокартці, що забезпечує економію часу (роботи перевіряє вчитель).

   

  Така організація актуалізації опорних зань та перевірки домашнього завдання дає можливість створення умов для:

   

  • розвитку особистості в навчальній діяльності;
  • формування мотивів навчання;
  • уміння співпрацювати;
  • уміння учня доводити та відстоювати свою думку;
  • уміння рахуватися з думкою товаришів;
  • формування культури ведення діалогу та характеру співпраці в стосунках учитель – учень.

   

  ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

   

  Знайомство з темою та мотивація учнів

   

  В межах даного етапу уроку відбувається ознайомлення учнів з темою, метою, завданнями уроку, мотивється необхідність вивчення даної теми, шляхом доведення її значущості, як для подальшого вивчення хімії, так і для розвитку хімії, як науки взагалі.

   

  ІV. Вивчення нового матеріалу

   

  Оскільки даний урок досить насичений, було створено конспект для учнів, в якому вони роблять свої нотатки, виконують вправи, що дозволяє раціонально розподілити час. Даний конспект учні вклеюють в свої зошити.

   

  На попередньому уроці учні з’ясували суть закону збереження маси речовин Ломоносова-Лавуазьє та одержали завдання підвищеної складності довести цей закон. Тому тим учням, хто впорався з даним завданням, пропонується уявити себе Ломоносовим чи то Лавуазьє та довести цей закон за допомогою ППЗ навчального призначення «Віртуальна хімічна лабораторія». Таким чином реалізовується принцип навчаючись — учуся.

   

  Наочна демонстрація правил зрівнювання хімічних рівнянь

   

  На найпростішому прикладі формуються навички зрівнювати рівняння хімічних реакцій, детально та наочно демонструються основні правила зрівнювання хімічних рівнянь, вчителю необхідно лише прокоментувати їх та підвести певні проміжні підсумки роботи.

   

  V. Закріплення вивченого матеріалу

   

  Тільки виконавши вправу, можна пройти лабіринт

   

  Цей етап організований в ігровій формі методом керованої практики. Пропонується зрівняти рівняння, правильно підібрані коефіцієнти до якого дадуть змогу пройти хімічний лабіринт, тим самим учні спонукаються до активної діяльності на уроці. Тобто, один учень працює біля дошки над зрівнюванням рівняння, а потім дає відповідь на питання лабіринту, яке стосується даного рівняння, інші учні класу активно включаються в дану гру, намагаючись першими урівняти всі рівняння й пройти лабіринт.

   

  VІ. Формування навичок практичного використання

   

  На даному етапі уроку доцільно використати групові форми роботи та метод «навчаючись — учусь» в межах групи. Зважаючи на психологічні особливості віку учнів використовуються ігрові моменти під час створення завдань та оформлення презентації до уроку. Для виконання учням пропонується таке завдання: «Чомучка старанно вів свій робочий зошит, але, одного разу в нього потекла паста, допоможіть Чомучці відновити записи!».

   

  Ігрове завдання та етапи його виконання

   

  Діти запропонували його назвати «Хімчистка», адже під час перевірки на слайдах плями зникають, демонструючи правильно підібрані коефіцієнти.

   

  VІІ. Контроль засвоєння матеріалу

   

  Частина учнів виконує короткотривалу самостійну роботу на перфокартках, частина (в залежності від кількості комп’ютерів) проходить тестування на ПК.

   

  VІІІ. Домашнє завдання

   

  Приклад домашнього завдання

   

  Завжди намагаюся давати різні види домашнього завдання:

   

  • поурочне (обов’язкове): матеріал підручника, конспект уроку та вправи на зрівнювання;
  • індивідуальне (тим учням, які цікавляться хімією): написати повідомлення про життя і діяльність Ломоносова та Лавуазьє);
  • випереджальне: вивчити алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій, що дозволяє економити час наступного уроку.

   

  Що це нам дає

   

  Проведення уроку за даною методикою:

   

  • інтенсифікує та оптимізує навчальний процес під час вивчення теми;
  • робить урок більш наочним та цікавим;
  • підвищує ефективність уроку;
  • надає можливість диференціювати та індивідуалізувати процес навчання, проводити віртуальний експеримент;
  • підвищує зацікавленість учнів хімією, як наукою.

   

   

  Звісно, така організація уроку працюватиме ефективно лише при систематичному використанні, коли учні автоматично, навіть без розпорядження вчителя, виконуватимуть організаційну роботу впродовж актуалізації опорних знань: обиратимуть керівника та вид роботи групи, будуть чітко дотримуватися описаної вище методики кожного виду роботи; і звикнуть до того, що зміст слайда доповнює, ілюструє і ні в якому разі не дублює пояснення вчителя.

   

  Для реалізації даного уроку необхідно мати в класі хоча б чотири комп’ютери та мультимедійну дошку. Безперечно, проведенню даного уроку на високому рівні передує титанічна праця вчителя: це, перш за все, планування, конструювання уроку, створення презентації, тестових завдань в «My Test» для актуалізації опорних знань та контролю засвоєння знань, завдань для індивідуальної роботи, хімічного диктанту, конспекту для учнів тощо.

   

  Безпосереднє проведення уроку теж потребує великих енергетичних та емоційних витрат з боку вчителя, адже необхідно контролювати та керувати роботою кожної з груп, проводити урок у високому темпі, приділяти багато уваги як групі в цілому, так і окремо кожному учню, проте, учні, без сумніву, віддячать вам блиском своїх очей під час виконання нестандартних завдань, перегляду вдало використаних демонстрацій та високим рівнем засвоєння знань, умінь і навичок з даної теми. А хіба не заради цього ми працюємо?

   

  Плани

   

  У подальшому планується завершити розробку програмно-методичного комплексу «Основні класи неорганічних сполук», до якого входитимуть дидактична розробка інформаційно-комп’ютерної підтримки теми «Основні класи неорганічних сполук», створена в PowerPoint, як мультимедійна підтримка даних уроків, методичний супровід ПМК, який міститиме опис методики формування понять про основні класи неорганічних сполук на основі поєднання інтерактивних та традиційних методів навчання, детальні конспекти уроків, дидактичний матеріал до них (завдання для індивідуальної роботи в 3-х варіантах, хімічні диктанти) та варіанти тестових завдань створених в «MyTest», які можна використовувати як під час перевірки домашнього завдання, так і впродовж актуалізації опорних знань на початку уроку перед подачею нового матеріалу, так і на етапі закріплення знань з метою вдосконалення певних вмінь і перевірки рівня засвоєння учнями вивченого матеріалу. Дана програма дасть можливість дозувати об’єм матеріалу (або це лише один урок, або ціла тема), своєчасно виявляти та виправляти недоліки процесу навчання.


  Robo User
  Web-droid editor
          

  Комментирование и размещение ссылок запрещено.

  Комментарии закрыты.